Ouderenzorg

Ouderenzorg

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. Volgens berekeningen zullen er in 2035 meer dan 4 miljoen 65-plussers zijn. Door vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van de zorg.

Hulpverleners in de zorg gaan vaak gebukt onder een enorme werkdruk. De ouderen doen niet alleen een veel groter beroep op de zorg, maar ook kost die zorg de zorgverleners meer tijd.

Ondersteuning voor hulpverleners is een impuls aan de kwaliteit en de intensiteit om de samenwerking te verstevigen.

Om in de toekomst goede ondersteuning van en zorg voor ouderen te kunnen waarborgen is een omschakeling nodig. Zowel in regels en systemen als in het denken en doen van professionals.

Bovendien is er ook een omschakeling nodig bij ouderen zelf. Zij zullen in toenemende mate eerst oplossingen moeten zoeken in hun eigen omgeving voordat ze een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning en zorg. Naast veel onzekerheden brengt deze omschakeling voor ouderen ook een kans met zich mee, namelijk meer mogelijkheden voor maatwerk.

Maatwerk betekent in dit geval ondersteuning en zorg toegespitst op de persoonlijke situatie en meer focus op ondersteuning bij het zo lang mogelijk in goede gezondheid en zelfstandig functioneren.

Ouderen spelen binnen deze ontwikkelingen een essentiële rol. Meer focus op maatwerk en vraaggestuurd werken betekent dat het steeds belangrijker wordt te weten welke noden en wensen er leven onder ouderen. Aansluiten bij deze behoeften biedt professionals in welzijn en zorg, onderzoekers, gemeenten en zorgverzekeraars een grote uitdaging. Ouderen hebben duidelijke ideeën over de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. Zij vinden het belangrijk dat deze positief bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Bij goede ondersteuning en zorg draait het niet alleen om medische zaken, maar ook om zo lang mogelijk het leven te leiden dat je wilt en/of gewend bent.

Diagnostic Care Centre wil hierin extra aandacht geven aan de behoeften zoals de gezondheid van ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid. Een deel van de ouderen wordt steeds mondiger. Zij weten de beschikbare ondersteuning en zorg goed te vinden en zo te organiseren dat deze bij hun wensen en behoeften aansluit. Maar er bestaan ook groepen ouderen die meer kwetsbaar zijn. Zij hebben vaak meer professionele ondersteuning en zorg nodig en zijn minder goed in staat zelf de regie te houden.

shutterstock_118486279

Dit factsheet is een handreiking aan alle professionals/vrijwilligers in de domeinen preventie, curatie, zorg en welzijn.

Ons doel is dan ook de oorzaak van (ouderdoms)klachten op te sporen en te verminderen. Preventief de gezondheid, vitaliteit en welzijn bij ouderen te ondersteunen is bij ons een prioriteit.

Wij hopen hiermee samen met andere professionele hulpverleners de kwaliteit van de ouderenzorg op een hoger niveau te liften en ervoor te zorgen dat de ouderen zich goed in hun vel gaan voelen, want deze mensen verdienen in deze fase een respectvolle en liefdevolle zorg!

Het mogelijk maken van een optimale mate van hun gezondheid is belangrijk aangezien gezondheid een belangrijke voorwaarde of bouwsteen is voor welbevinden. Diagnostic Care Centre heeft een gezondsheids-check bij ouderen dan ook als speerpunt bevonden in de gezondheidszorg.